Služby

  Od 1.1.2015 prišlo k zmene druhu poskytovania sociálnych služieb. Dom seniorov Dolný Ohaj je zariadenie sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje sociálne služby v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.


  • Cieľovou skupinou sú prijímatelia sociálnej služby v zariadení pre seniorov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo ktorí dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
  • V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Ako sme už spomenuli máme kapacitu 39 ubytovacích miest, z toho 21 miest pre zariadenie pre seniorov a 18 miest pre špecializované zariadenie.