Úhrady

  Spôsob a výška úhrady za jednotlivé odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti v zariadení sociálnych služieb je upravená v  platnom všeobecne záväznom nariadení obce Dolný Ohaj č. 9/2016 o úhradách za sociálne služby.


Za odborné činnosti

  Výška určenia úhrady a  spôsob úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby je stanovená v platnom všeobecne záväznom nariadení obce Dolný Ohaj č. 9/2016 o úhradách za sociálne služby podľa stupňa odkázanosti nasledovne:


IV. stupeň odkázanosti: 4,00 eur/deň

 V. stupeň odkázanosti: 4,10 eur/deň

VI. stupeň odkázanosti: 4,20 eur/deň


Za stravovanie


  • Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje strava 5 krát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) racionálna, šetriaca alebo mletá diéta sa stanovuje vo výške 4,50 eur/deň.
  • Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. večera) sa stanovuje vo výške 4,85 eur/deň.
  • Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci alebo za jedlo, z ktorého sa včas neodhlásil.

Za ďalšie činnosti

 

  Výška úhrady za úschovu cenných vecí sa stanovuje na 0,50 eur/deň. S prijímateľom sociálnej služby sa uzatvorí zmluva o úschove cenných vecí. 

Výpočet EON za poskytované služby: Výpočet EON za poskytované služby